Používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více.
NEZÁVISLÝ SERVIS PORSCHE

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (VZOR)

Jméno a příjmení:

(dále jen „Nájemce“)

a

společnost FLAT SIX s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Petrem Dostálem, se sídlem na adrese Šátalská 917/8, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 219419 

(dále jen „Pronajímatel“)

uzavírají dle ustanovení §§ 2321-2325 podle Nového občanského zákoníku tuto

Smlouvu o nájmu dopravního prostředku č. XXXX (dále jen „Smlouva“)

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
 2. 1Na základě této Smlouvy podepsané oprávněnou osobou Nájemce se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci níže specifikované motorové vozidlo k dočasnému užívání za úplatu a Nájemce se zavazuje tuto úplatu zaplatit.

yp vozu: Porsche 911 Carrera 4 (996)

RZ: 4AK 8394

VIN: WP0ZZZ99Z2S602994

1.2. Další oprávněné osoby Nájemce k převzetí a řízení Vozidla jsou - Jméno, příjmení, č. OP / PAS, č. ŘP, trvalé bydliště:

1.3. V případě porušení jakéhokoli ujednání v této Smlouvě kteroukoli z osob dle ustanovení 1.2. je ve 100% míře zodpovědný Nájemce.

,

II. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU, VÝŠE NÁJEMNÉHO A ZPŮSOB PLATBY

2.1. Místa převzetí a doba trvání nájmu jsou sjednány takto:

Počátek nájmu - předání vozidla nájemci (DD.MM.RRRR/HH:MM): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ukončení nájmu - předání vozidla zpět pronajímateli (DD.MM.RRRR/HH:MM): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.2. Nájemné je stanoveno na částku: XXXXXXXXX

Způsob platby: XXXXXXXXX

2.3. Nájemce je povinen Pronajímateli řádně a včas zaplatit nájemné a všechny s tím souvisící poplatky. Nájemné je

splatné v hotovosti pověřenému pracovníkovi Pronajímatele na základě předání písemného potvrzení, resp. faktury za

pronájem vozidla.

2.4. Ocitne-li se Nájemce v prodlení s platbou nájemného, přísluší Pronajímateli smluvní úrok z prodlení ve výši

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2.5. Nájemce před převzetím Vozidla uhradí Pronajímateli vratnou kauci ve výši dle platného ceníku Pronajímatele

(dále jen „Kauce“) event. dle domluvy.

Výše kauce: 50.000Kč

Způsob platby: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kauce bude sloužit jako zajištění případných pohledávek Pronajímatele:

a) na smluvní pokutu v případě prodlení Nájemce s vrácením Vozidla (viz čl. 3.4. Smlouvy), a/nebo

b) na náhradu škody na Vozidle (viz čl. 5.1. až čl. 5.4. Smlouvy).

Kauce bude Nájemci vrácena v plné výši, pokud Nájemce vrátí zpět Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého

příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě Smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal, s

přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

III. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA, PRODLOUŽENÍ DOBY TRVÁNÍ NÁJMU

3.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době předem

sjednané (viz. čl. 3.5. Smlouvy). Veškeré zjištěné vady a připomínky vztahující se k pronajatému Vozidlu musí Nájemce uplatnit před převzetím Vozidla formou záznamu v Předávacím protokolu.

3.2. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a době

předem sjednané (viz. čl. 3.5. Smlouvy). Nájemce je povinen vrátit Vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve

stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pověřený pracovník Pronajímatele a o převzetí je vždy sepsán Předávací protokol. Pokud není sepsán Předávací protokol, a tento není podepsaný pověřeným pracovníkem Pronajímatele, nepovažuje se Vozidlo za vrácené se všemi důsledky, to neplatí v případě, že Pronajímatel Vozidlo od Nájemce ve sjednané době a na dohodnutém místě nepřevezme nebo odmítne podepsat Předávací protokol.

3.3. Dobu trvání nájmu sjednanou v této Smlouvě lze prodloužit, pokud o to Nájemce požádá Pronajímatele nejpozději do 4 hodin před uplynutím doby, na kterou byl nájem původně sjednán, a Pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí. Takové písemné ujednání bude považováno jako písemný dodatek k této smlouvě o prodloužení doby nájmu. V takovém případě zůstanou též Nájemci zachovány podmínky a rozsah pojistného krytí dle čl. 5.2. Smlouvy.

3.4. Nedojde-li k vrácení Vozidla v předem sjednaném termínu, resp. v termínu stanoveném prodloužením doby trvání

nájmu ve smyslu předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení této Smlouvy a užívání Vozidla Nájemcem bude považováno za neoprávněné užívání cizí věci. Nájemce v takovém případě ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti podle čl. 5.2. Smlouvy a dále je povinen za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši jednaapůlnásobku nájemného dle platného ceníku Pronajímatele.

3.5. Vůz je předáván s plnou nádrží a při vrácení je Nájemce povinen předat vůz opět s plnou nádrží. Při nedotankování je Pronajímatel oprávněn účtovat dotankování vozu. Cena účtované služby je 50 Kč s DPH za 1l paliva. Účtovaná bude takto

Ukazatel palivoměru ukazuje

4/4 - 3/4 bude účtována 1/4 nádrže

3/4 – 1/2 bude účtována 1/2 nádrže

1/2 - 1/4 bude účtována 3/4 nádrže

Méně než 1/4 bude účtována celá nádrž

Objem nádrže je 60l u Porsche 911 nebo Boxster, 100l u Cayenne.

3.5.1 Adresa místa předání vozidla Nájemci: zámek Dobřenice (u HK)

 

3.5.2 Adresa místa převzetí vozidla zpět Pronajímatelem: Zděbradská 56, 251 01 Jažlovice

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně za účelem, pro který je určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a

jiné platné právní předpisy. Nájemce je dále povinen Vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a

předpisům pro daný typ Vozidla. Jmenovitě jde o pokyny, za jejichž porušení bude nájemci účtována pokuta (výše uvedena v závorce u každého pokynu):

 • před každou jízdou nechat motor prohřát na volnoběh a to minimálně (pokuta 20.000Kč):
  • 3min při teplotě nad 25st C
  • 5min při teplotě 15 až 25st C
  • 10min při teplotě 5 až 15st C
  • 15min při teplotě pod 5st C
 • zkontrolovat hladinu oleje elektronickým ukazatelem (pokuta 20.000Kč)
 • Prvních 5 minut jízdy točit otáčky do max. 3000ot/min (pokuta 20.000Kč)
 • Při jízdě sledovat tlak oleje (mělo by ukazovat přibližně 1bar na 1000ot./min. při zahřátém oleji) (pokuta 10.000Kč)
 • Při rozsvícení varovné hlášky „check engine“ ihned kontaktovat prodávajícího ohledně dalších instrukcí jak zacházet s vozidlem (pokuta 10.000Kč)
 • Sledovat případné úniky kapalin (pokuta 5.000Kč)
 • Pokud se objeví neznámé zvuky z prostoru motoru ihned vypnout motor a kontaktovat prodávajícího ohledně dalších instrukcí jak zacházet s vozidlem, v žádném případě nepokračovat v jízdě! (pokuta 100.000Kč)
 • Nepřekračovat maximální povolené otáčky (stanoveno v Předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této Smlouvy), i tak vytočení na tyto max. povolené otáčky může být pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. ne déle než 3s, pozor na nevhodné podřazení! (pokuta 50.000Kč)
 • Ve vozidle je zakázáno kouřit a převážet zvířata bez přepravního boxu (pokuta 5.000Kč)

4.2. Nájemce je povinen řádně o Vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování

Pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti krádeži, poškození

nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat Vozidlo. Zejména nesmí Nájemce zanechat v zaparkovaném

Vozidle klíče a dokumenty a je vždy povinen parkující Vozidlo řádně uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze Smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování

parkoviště a garáže, která jsou hlídána.

4.3. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, Nájemce nesmí pod pokutou 100.000,- Kč :

 • přenechat řízení Vozidla jiné než ve Smlouvě uvedené osobě;
 • účastnit se s předmětným Vozidlem motoristických závodů a soutěží;
 • používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu;
 • používat Vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku;
 • provádět na Vozidle změny a úpravy.

4.4. Nájemce dále nesmí, pod pokutou 1.000.000,- Kč, řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Totéž platí pro případ, kdy by Nájemce přenechal jiné osobě. Pokutou za takovéto jednání není dotčeno právo na náhradu veškeré škody způsobené Pronajímateli a třetím stranám.

V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

5.1. Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou:

 • smlouvu o havarijním pojištění.
 • smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla,

5.2. Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na Vozidle v době od jeho převzetí do doby

jeho vrácení zpět Pronajímateli.

 • Odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle, která je kryta z pojištění vozidla je omezena do 10% výše škody.
 • Přímá odpovědnost Nájemce za škodu na vozidle bude vypočtena na základě šetření pronajímatele, eventuálně soudního znalce v patřičném oboru. Pronajímatel si váží každého zákazníka, tudíž nelze předpokládat, že by výše škody byla stanovena jako nepřiměřená.

Škoda uvedená v tomto odstavci může být způsobena poškozením Vozidla v důsledku dopravní nehody nebo odcizením

Vozidla nebo jeho části včetně poškození Vozidla v důsledku krádeže, pokusu krádeže nebo vandalismu.

5.3. Odpovědnost Nájemce za škodu způsobenou na Vozidle není omezena v případech, kdy Nájemce porušuje

povinnosti dle této Smlouvy, zejména užívá-li Nájemce Vozidlo v rozporu s touto Smlouvou, a v případech, kdy

nájemce způsobí škodu na Vozidle v důsledku nedbalého řízení vozidla, nesprávného užívání, porušováním dopravních

předpisů či nepřizpůsobením jízdy stavu a povrchu komunikace a podmínkám silničního provozu, tedy ve všech případech nebude-li Policií ČR zjištěn jiný viník dopravní nehody. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré

případné škody na Vozidle, které nebudou Pronajímateli uhrazeny oprávněnou pojišťovnou a to ve lhůtě 14 dnů ode

dne, kdy příslušná oprávněná pojišťovna sdělí Pronajímateli, že způsobenou škodu na Vozidle neuhradí v rámci

pojistného plnění.

5.4. Pokuty za dopravní přestupky v době trvání pronájmu na základě Objednávky, a dále škody, ke kterým dojde na

základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení Vozidla, hradí vždy Nájemce. Jelikož pokuty za dopravní přestupky zpravidla chodí zpětně, rozhodující pro prokázání viny a tudíž povinnosti pokutu uhradit je časové rozpětí vozidla dle Předávacích protokolů

VI. POSTUP V PŘÍPADĚ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

6.1. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození Vozidla, nebo jeho části (nezávisle na zavinění Nájemce), je

Nájemce vždy povinen přivolat policii za účelem vyšetření události.

6.2. V případě jakékoli škodní události je Nájemce povinen řádně vyplnit formulář "Hlášení nehody a poškození

vozidla", který obdrží spolu s doklady k předmětnému Vozidlu. Dále je Nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků

dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel -

účastníků nehody - a zaznamenat jejich identifikační údaje. Je-li Vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je

Nájemce povinen zabezpečit Vozidlo proti dalšímu poškození či odcizení.

6.3. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, každou škodní událost na

předmětném Vozidle (odcizení nebo poškození Vozidla), jakož i udat stanoviště, na kterém se předmětné Vozidlo

nachází. Nájemce je dále povinen oznámit Pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob.

Nájemce je povinen zajistit, aby Pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče patřící k Vozidlu, a dále je povinen zajistit neprodlené předání Pronajímateli řádně vyplněného formuláře "Hlášení nehody a poškození Vozidla". Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení.

6.4. Dojde-li k odcizení nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen platit sjednané nájemné až do doby, kdy bude

Pronajímateli ztráta Vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášena nebo se Pronajímatel o těchto skutečnostech jinak

dozví.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Užívá-li Nájemce vozidlo v rozporu s podmínkami sjednanými touto Smlouvou, popř. způsobem, kterým vznikne

Pronajímateli škoda, anebo nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na Vozidle, je Pronajímatel oprávněn od

Smlouvy okamžitě odstoupit. Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Nájemce bude opakovaně v

prodlení s úhradou nájemného, případně dalších finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy.

7.2. Nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, neplní-li Pronajímatel své závazky dle této Smlouvy.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. 8.1.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. 1.1.Podpisem této Smlouvy uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti FLAT SIX s.r.o., Šátalská 8, 142 00 Praha 4 (dále jen "Pronajímatel") a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefon, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, event. číslo jiného dokladu prokazující totožnost Nájemce;

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit Pronajímatele; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

c) po dobu nezbytně nutnou;

d) Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti FLAT SIX s.r.o. učiněno písemně.

 1. 1.2. Nájemce se zavazuje oznámit Pronajímateli neprodleně veškeré změny kontaktních a dalších údajů týkajících se

jeho osoby uvedených v této Smlouvě.

 1. 8.2.SOUHLAS SE SLEDOVÁNÍM VOZIDLA
 2. 2.1.Podpisem této Smlouvy Nájemce souhlasí a bere na vědomí, že je Vozidlo zabezpečeno satelitním vyhledávačem a je tímto zařízením po celou dobu pronájmu zaznamenáván jeho pohyb a rychlost vozidla (vč. maximální dosažené, i překročení otáček).
 3. 2.2.Nájemce dává dobrovolně Pronajímateli souhlas, aby použil údaje v jednotce uložené (nebo dokonce začal sledovat vozidlo v reálném čase) ovšem pouze v nezbytně nutných případech, jedná se zejména o:
 4. Odcizení vozidla
 5. Havárie vozidla
 6. Oznámení o přestupku (policie, městský úřad apod.)
 7. Nedodržení podmínek, zejména:
  1. překročení povolené rychlosti
  2. pohyb vozidla mimo domluvené území (mimo hranice České republiky, není-li domluveno jinak). Výjimka: povolené země: Německo, Rakousko
  3. pohyb vozidla mimo pozemní komunikace (např. pole, závodní okruh apod., není-li domluveno jinak)
 1. 2.3.Nájemce bere na vědomí, že při porušení podmínek této smlouvy může být činnost Vozidla omezena z příkazu Pronajímatele prostřednictvím satelitního sledování vozidla.
 2. 2.4.Pronajímatel se zavazuje, že pokud k tomu nebude závažný důvod (zejména viz důvody v bodě 8.2.2.), nebude pohyb vozidla v době pronájmu Nájemce jakkoli monitorovat ať už v reálném čase ani následně v offline režimu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato Smlouva se stává platnou okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoli stranou s výpovědní

lhůtou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9.3. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.4. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vzniklé ze vztahů založených touto Smlouvou budou řešeny přednostně

smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna podat návrh na zahájení řízení u místně a věcně příslušného soudu.

9.5. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a v této Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

právního řádu České republiky, zejména pak zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a

účinná. V tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamýšleného záměru.

 1. 7Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně příloh řádně přečetly a že odpovídá jejich vůli, což stvrzují svým podpisem.

V Jažlovicích XXXXXXXXXXXX

Nájemce:                                                                        Pronajímatel:

 

XXXXXXXXXXXXXX                                                             FLAT SIX, s.r.o            .

                                                                                     Ing. Petr Dostál, jednatel

FLAT Six s.r.o., Zděbradská 56, 251 01 Říčany, tel.: 603 470 848
E-mail: info@flatsix.cz, www.flatsix.cz